Jokasana  C-Wurf Pedigree

  Eltern  Großeltern  Urgroßeltern  Ur-Urgroßeltern

 

 

 

 

 Jokasana

 C-Wurf

 VDH ......

 * 02.07.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adeyemo Biko Percy Jackson

 VDH 15/10911699

 * 17.11.2015      

 Matobo Hills Farid    Filou

 VDH 13/109 09835

*10.06.2013

 

   

 Shangani D'Chaka Wosara

 LOF 6 Rho.Rid 2475

 * 30.04.2008

 

 Ye Japha Drago

 VDH 03/109 3342

 * 30.04.2003

 Shangani Sarula Gani

 LOF 6 Rho.Rid 001287

 * 18.03.2001

 Shangani Doya-Vizuri

 VDH 11/109Ü08136

 * 13.04.2008

 

 Pacha of Shangani

 LOF 6 Rho.Rid 000911

 * 07.02.1999

 Shangani Amageba Qhawe

 LOF 6 Rho.Rid 00207

 * 23.08.2005

 Baganda Wacari

 VDH 09/109 7113

  * 14.09.2009  

 Chiwambo Baha de Kiungwana

 LOF 6 Rho.Rid 002341

 * 08.04.2007

 Jenridge Aidan

 KUSA BY002721

 * 

 Maywood Treasure

 KUSA BV020218

 Baganda Oshana

 VDH 02/109 2736

 * 12.02.2002

 Lionhunt Dayimane Umvuma

 KUSA BQ012991

 * 27.01.1999

 Baganda Elara

 VDH 95/109 0250

 * 14.01.95

 Ye Japha Naomi Xalah

 LOF 6 RR 5615/0

 *11.08.2017

 Drakensberg Hurricane

 LOF 6 RR 3627 527

 * 11.11.2012

 Shangani Bekua Shoka

 LOF 6 RR 2150 482

 * 15.04.2006

 Pronkberg Makari

 KUSA BU010490

 * 25.12.2002

 Shangani Ufalme Lioness

 LOF 6 RR 1724 317

 * 14.08.2003

 Imkahena Duma Dayimani

 LOF 6 RR 2578 484

 *27.10.2008

 Shangani Pansa Dafina

 LOF 6 RR 1063 185

 * 09.05.1999

 Ye Japha Imakana Kianga

 LOF 6 RR 2243 381

 * 13.11.2005

 Ye Japha Gaya Boma

 LOF 6 RR 3421 633

 * 18.11.2011

 Eilack Freelander at Gyasi

KC AK036 2500 3

 * 

 Eilack Sovereign Oak

 KC AH01842001

 * 

 Midfields Mata Hari of Eilack

 KC 04715702

 * 

 Ye Japha Makena Malia

 LOF 6 RR 2657 446

 * 09.10.2007

 Ajani Z Piskovkovych Skal

 CLP RR/3512

 *09.09.2004

 Ye Japha Diketi

 LOF 6 RR 2500 416

*30.04.2003

 ..................... ............................... ............................... ................................... ..........................................